معرفی دوره:

امروزه سهم قابل توجهی از منابع و مصارف بانک‌ها به مشتریان کلان، همچون سازمان ها و شرکت های بزرگ صنعتی، بازرگانی و خدماتی اختصاص دارد و ازطرفی سهم زیادی از سودآوری بانک ها نیز منوط به مدیریت صحیح فرآیندهای تعامل با این مشتریان بزرگ است. بر اساس اصل پارتو،20درصد مشتریان، 80 درصد سود بانک را تشکیل می دهند، لـذا بانک‌ها، با درک اهمیت این موضوع، اقدام به تجدید ساختار سازمانی خود نموده و روی به استراتژی های مشتری محوری چون بانکداری شرکتی آورده اند. امروزه بانکداری شرکتی به شاه کلید تخصیص بهینه منابع و مدیریت بهینه نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری و تخصصی تبدیل شده است. بانکداری شرکتی به عنوان یک استراتژی، به دنبال ایجاد، توسعه، تعمیق و استمرار روابط ارزش آفرین با مشتریان شرکتی است. برهمین مبنا، با ایجاد بسترهای ساختاری، تکنولوژیکی و جذب نیروی انسانی متخصص، در تلاش است به عنوان یک شریک تجاری در مناسبات کسب و کار مشتریان نقش آفرینی کرده و به رشد و توسعه آنها کمک کند. بر همین اساس در این دوره سعی می شود علاوه بر ارائه مفاهیم بانکداری جامع و به ویژه بانکداری شرکتی، معیارها و شاخص های طبقه بندی مشتریان مورد بررسی قرار گرفته و ضمن اشاره به چگونگی تعیین ارزش مشتریان، نحوه پیاده سازی  بانکداری شرکتی نیز تشریح گردد.

اهداف دوره:

 • آشنایی فراگیران با مفاهیم بانکداری جامع و دسته بندی های آن
 • آشنایی با مفاهیم و تعاریف بخش های مختلف بانکداری جامع(اختصاصی، شرکتی، تجاری، خرد و ...)
 • نحوه شناسایی و طبقه بندی مشتریان بویژه مشتریان شرکتی
 • آشنایی با مراحل پیاده سازی بانکداری شرکتی در بانک ها
 • تغییر رویکرد فراگیران از رویکرد بانکداری سنتی به بانکداری نوین
 • توجه ویژه به ارزش مشتریان و ارائه خدمات ویژه و متمایز به مشتریان با ارزش (دقت، سرعت، کیفیت خدمات)
 • آشنایی فراگیران با ساختار سازمانی، فرایندهای اجرائی، ماموریت و رویکرد بانکداری شرکتی
 • آشنایی فراگیران با نحوه ارزش گذاری مشتریان در قالب حجم رابطه و درآمدزایی آن ها

محتوای دوره:

بیان کلیات موضوع و مفاهیم

 • معرفی موضوع کلی دوره
 • طرح اهداف (کلی، جزئی و رفتاری دوره)
 • ضرورت تغییر الگوی کسب و کار
 • مفاهیم و تعاریف بانکداری جامع
 • تاریخچه موضوع
 • دسته بندی های بانکداری جامع

مدل بانکداری جامع و انواع آن

 • معرفی مدل بانکداری جامع
 • بانکداری اختصاصی، شرکتی، خرد، تجاری، سرمایه گذاری، شخصی، مجازی
 • بیان تفاوت های موجود بین هرکدام از این دسته بندی ها
 • طرح کار/ پروژه تحقیقاتی برای فراگیران به منظور ارائه در جلسه ماقبل جلسه آخر

ابعاد و عناصر بانکداری شرکتی

 • طرح لزوم توجه به بانکداری نوین به ویژه بانکداری شرکتی براساس اصل پارتو
 • جایگاه بانکداری شرکتی در مدل بانکداری جامع
 • مأموریت، رویکردها و اهداف بانکداری شرکتی
 • عوامل موفقیت، مزیت ها و مشکلات بانکداری شرکتی
 • محصولات و خدمات بانکداری شرکتی و اختصاصی و وجه تمایز آنها با بانکداری سنتی

بخش بندی مشتریان و تعیین مشتریان شرکتی

 • بخش بندی مشتریان و ارتباط آنها با انواع بانکداری های یادشده
 • معرفی معیارها و شاخص های طبقه بندی مشتریان در بانکداری نوین
 • اشاره به نحوه تعیین مشتریان شرکتی

معرفی حجم رابطه و درآمدزایی مشتریان

 • بیان کامل چگونگی شناسایی مشتریان شرکتی
 • معرفی فروش و حجم رابطه (تسهیلات، تعهدات و سپرده ها)
 • بیان نحوه ارزش گذاری مشتریان و محاسبه درآمدزایی آنان
 • طرح مسئله در رابطه با ارزش گذاری مشتریان برای جلسه آتی

شرایط پیاده سازی بانکداری جامع و شرکتی

 • تبیین پیامدهای شناخت مشتریان
 • ارائه روش های تحلیل عملکرد مشتریان در بانک
 • بسترها و امکانات لازم برای پیاده سازی بانکداری جامع به ویژه بانکداری شرکتی
 • طرح مراحل اجرای موفق و پیاده سازی بهینه بانکداری شرکتی

ساختار سازمانی و فرایندهای اجرائی بانکداری شرکتی

 • ساختارسازمانی بانکداری شرکتی
 • مقایسه ساختار بانک های داخلی و خارجی در حوزه بانکداری شرکتی
 • فرآیندهای ارائه خدمات در بانکداری شرکتی و بحث تمرکز کانال ارتباطی برای مشتریان برتر

بانکداری شرکتی در بانک ها

 • وضعیت بانکداری نوین (به ویژه بانکداری شرکتی و تجاری) در بانک های مختلف
 • محدودیت های موجود در زمینه پیاده سازی بانکداری شرکتی در شبکه بانکی
 • جمع بندی مطالب، نتیجه گیری ، ارائه پیشنهادهای مربوطه و اشاره مجدد به نحوه ارزیابی دوره

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی و کارشناس ارشد بانکداری
 • 19 سال سابقه کار بانکی
 • 3 سال سابقه تدریس در بانک ها
 • مؤلف مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

روسا و معاونین شعب و سرپرستی ها، کارکنان واحدهای صف و ستاد

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

9 ،16 ، 23 و 30 آبان

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8.500.000 ریال

    

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.