معرفی دوره:

اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر، از جمله مهمترین اسناد کمیته نظارت بانکی بال(بازل) است که در آن، به مباحث مهم مربوط به محیط نظارت بانکی و عوامل ساختاری و فرآیندهای نظارت بانکی و نیز روابط و مناسبات بین مرجع ناظر و بانک ها پرداخته می شود. در این سند مهم، همچنین به موضوع پیش شرط های (زیرساخت های) لازم برای نظارت بانکی موثر و مدیریت انواع ریسک های بانکی پرداخته شده است. این سند مشتمل بر موضوعاتی همچون شرایط لازم برای اعطای مجوز تاسیس بانک، فعالیت های مجاز بانکی، سهامداری بانک و نحوه انتقال مالکیت سهام، فرآیند مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، کنترل داخلی، گزارش دهی، افشاء و شفافیت و مباحث مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

با عنایت به گستردگی مباحثی که در این سند ارائه شده است، سند یاد شده را می توان جامع ترین سند موجود در زمینه نظارت بانکی قلمداد کرد؛ کما اینکه مجمع ثبات مالیFinancial Stability Forum; FSF) ) نیز، سند یاد شده را به عنوان اصلی ترین سند و استاندارد در زمینه نظارت بانکی معرفی نموده است.

نظر به جامعیت و اهمیت اصول مطرح شده در این سند، آشنایی کلیه فعالان در حوزه بانکی به خصوص مدیران، ناظران بانکی و کارکنان شبکه بانکی با این سند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

اهداف دوره:

 • آشنا کردن فراگیران با کلیات مباحث نظارت بانکی و روابط و مناسباتی است که باید بین مراجع نظارت بانکی و بانک ها، وجود داشته باشد.
 • آشنا کردن فراگیران با مباحث و کلیات فرآیند مدیریت ریسک

محتوای دوره:

 • پیش شرط های نظارت بانکی موثر
 • مسئولیت ها، اهداف و اختیارات مرجع نظارت بانکی
 • ضرورت تعریف و تبیین فعالیت های مجاز بانکی
 • معیارهای اعطای مجوز
 • انتقال مالکیت
 • رویکردهای نظارتی
 • حاکمیت شرکتی
 • کفایت سرمایه
 • مدیریت انواع ریسک
 • کنترل داخلی و حسابرسی
 • سوء استفاده از خدمات مالی
 • و ....

مشخصات مدرس دوره:

 • مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان نظام بانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

19 و 26 آبان

ساعت 15 الی 17

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.000.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.