معرفی دوره:

  این دوره تقریبا  کلیه ابزارها و شیوه های مورد استفاده در بانکداری بین المللی را که در تسهیل و انجام تجارت بین الملل استفاده می شوند، شامل می شود. 

اهداف دوره:

  • آشنایی و ارتقا دانش کارکنان بخش ارزی بانک ها در حوزه عملیات بانکی بین المللی

محتوای دوره:

  • شیوه های پرداخت(Modes of Settlements) در بانکداری بین المللی شامل:

¨ تجارت بر اساس حساب باز (Open Account Trade)

¨ پیش پرداخت (Advance Payments)

¨ وصولی ساده (Clean Collections)

¨ وصولی اسنادی (Documentary Collections)

¨ اعتبار اسنادی (Letters of Documentary Credit)

  • ابزار پرداخت : Means of Payments))

¨ چک (Cheques)

¨ برات بانکی  (Bankers' Drafts)

¨ دستور پرداخت کتبی (پستی) (Mail Payment Orders)

¨ دستور پرداخت تلکس یا تلگرافی (Telex or Cable Payment Orders)

¨ سوییفت (SWIFT)  (The Society for Worldwide Inter Bank Financial Telecommunication

  • اسناد تجارت خارجی:

¨ اسناد بازرگانی (Commercial Documents)

¨ اسناد رسمی (Official Documents)

¨ اسناد حمل (Transport Documents)

  • اصطلاحات بازرگانی بین المللی (International Commercial Terms) (Incoterms):
  • مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی

(ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credit)

  • ضمانت نامه های بانکی (Bank Guarantees)

¨ ضمانت نامه شرکت در مناقصه (Bid Bond)

¨ ضمانت نامه شرکت در مزایده (Tender Bond)

¨ ضمانت نامه حسن انجام کارPerformance Bond) )

¨ ضمانت نامه پیش پرداخت (Advance Payment Bond)

¨ ضمانت نامه پرداخت (Payment Bond)

¨ اعتبار اسنادی ضمانتی (Standby Letter of Credit)

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد بانکداری
  • مدیر کل اسبق عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا
  • رئیس دفتر نمایندگی بانک خارجی عرب بنکینگ کورپوریشن

مخاطبان دوره:

 کارکنان واحد ارزی بانک ها و شرکت های مرتبط با واردات و صادرات کالا و خدمات

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 40 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

سه شنبه ها از 27 مهر الی 30 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  16.500.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.