معرفی دوره:

پیشبرد اهداف سازمان نیازمند طراحی ساختاری است که با شرایط بازار، الزامات قانونی، فناوری، محدودیت های سازمان و استراتژی های آن تناسب داشته باشد و ایجاد این تناسب، مسئله ای دشوار و پیچیده است. پژوهش در مورد رابطه طرح سازمانی و کارایی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از عملکرد سازمان را می توان به طرح سازمانی نسبت داد. لذا بازطراحی سازمان و ساختار نقش بالقوه مؤثری در بهبود عملکرد و کارایی سازمان دارد.

 در سازمان های کشور به ویژه صنعت بانکداری، طراحی ساختار سازمانی عمدتاً معطوف به طراحی نمودار سازمانی بوده و ضرورت یکپارچه سازی عوامل زمینه ای شامل استراتژی، فرآیندها، نیروی انسانی، تکنولوژی، قوانین و مقررات، اندازه سازمان و... و عوامل محتوایی ساختار سازمانی شامل رسمیت، پیچیدگی و تمرکز، نادیده گرفته می شود. لذا به طور مشخص، ساختار سازمانی بانک باید طوری طراحی شود که تمامی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار در کنار شرایط ساختاری موجود شامل رسمیت، پیچیدگی و تمرکز، لحاظ شود. کارایی بانک ها با توجه به نقش اصلی که در اقتصاد کشور ایفا می کنند، از اهمیت ویژه ای نسبت به سایر سازمان ها برخوردار بوده و می بایست در فضای رقابتی کسب وکار و شرایط دشوار اقتصادی امروز، بانک ها ساختار کارآمدتری برای پشتیبانی از خلق ارزش داشته باشند. در این دوره کاربردی و پیشرفته هدف آن است که ضمن بحث پیرامون روش های کاربردی برای طراحی سازمان، مفاهیم نو در طراحی ساختار برای سازمان های امروزی با نگاه ویژه بر بانکداری در عصر دیجیتال و بلاک چین تشریح و به صورت کاربردی و کارگاهی نسبت به طراحی ساختار بانک ها با در نظر گرفتن ساختارهای نوین، مقررات بانکی نظیر مقررات بازل 3، تکنولوژی های بانکی شامل بانکداری دیجیتال، بانکداری ماژولار، بلاک چین، بانکداری ناب و... اقدام شود. این مهم به ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می نماید که  با توجه به نقشه راه بانکداری دیجیتال مورد درخواست وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی از بانک ها و ضرورت نهادینه سازی بانکداری دیجیتال در بانک ها، طراحی سازمان و ساختار بانک ها متناسب با نیازهای بانکداری دیجیتال اجتناب ناپذیر است.

اهداف دوره:

 • آشنایی با مبانی، اصول، ضرورت ها، رویکردها و دیدگاه های طراحی سازمان و ساختار و چگونگی کاربست آنها در طراحی سازمان و ساختار سازمانی بانک ها
 • آشنایی با مدل های طراحی سازمان، انواع ساختارهای نوین و روند تحول ساختار سازمانی و ساختارهای بدون سلسله مراتب و نحوه کاربست آنها در طراحی ساختار سازمانی بانک ها
 • آشنایی با مدل های کسب و کار بانکی و نحوه طراحی آنها، سیر تحول بانک ها، سیر تحول مقررات بانکی و نحوه کاربست آنها در طراحی ساختار بانک ها
 • آشنایی با رویکردهای بانکداری مشتری محور، بانکداری ماژولار، بانکداری دیجیتال، بانکداری ناب و بانکداری در بستر بلاک چین و نحوه تاثیر آنها بر طراحی ساختار بانک ها
 • هم اندیشی و ارایه پیشنهادهای علمی و کاربردی برای طراحی سازمان و ساختار بانک ها با در نظر گرفتن رویکردهای مهم تاثیرگذار شامل ساختارهای بدون سلسله مراتب، مقررات بانکی، بانکداری مشتری محور، بانکداری ناب، بانکداری دیجیتال، بانکداری ماژولار، بانکداری در بستر بلاک چین و...

 محتوای دوره:

 • مبانی، اصول، ضرورت ها، رویکردها و دیدگاه های طراحی سازمان و ساختار مطابق با آخرین مراجع علمی
 • مدل های طراحی سازمان، انواع ساختارهای نوین، روند تحول ساختار سازمانی، سازمان های دوسو توان و سازمان های بدون سلسله مراتب مطابق با آخرین مراجع علمی و فنی جهانی
 • رویکردهای بانکداری مشتری محور، بانکداری ماژولار، بانکداری دیجیتال، بانکداری ناب، بانکداری در بستر بلاک چین و سیر تحول بانک ها و تحول مقررات بانکی مطابق با آخرین مراجع علمی و فنی جهانی
 • طراحی ساختار سازمانی بانک فرضی بر اساس مباحث ارایه شده در دوره

 مشخصات مدرس دوره:

 • دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
 • معاون اداره کل تشکیلات و روش ها در بانک
 • 13 سال تجربه تدریس دوره های آموزشی مدیریت
 • تدوین مقالات مختلف در امور طراحی سازمان و ساختار بانکی، مدل های کسب و کار بانکی

 مخاطبان دوره:

 کارکنان واحدهای سازمان و روش ها، برنامه ریزی، تحقیق و توسعه، ریسک، تطبیق، حسابرسی، بانکداری، بازاریابی و امور مشتریان

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

2، 9، 16و 23 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  8.500.000   ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.