معرفی دوره:

شناختن ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادهای بانکی می تواند توانایی کارشناسان حقوقی بانک ها را به هنگام طرح دعوی به منظور الزام ایفای تعهدات فزونی بخشیده و علاوه بر آن به عنوان یک ابزار دفاعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

اهداف دوره:

شناسایی ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادهای بانکی

محتوای دوره:

  • ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادها
  • ارکان عقود اسلامی
  • ویژگی های قراردادهای بانکی
  • مقررات حمایتی مرتبط با قراردادهای بانک

مشخصات مدرس دوره:

  • رئیس مرکز مشاوره و خدمات حقوقی بانک
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مخاطبان دوره: کارشناسان حقوقی

پیشنیاز دوره: حقوق بانکی 1 و 2

مدت دوره: 20 ساعت
زمان تشکیل کلاس:

 13، 15، 20، 22 و 27 شهریور

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  9.000.000  ریال به صورت خالص

    

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.