معرفی دوره:

بانک ها به عنوان واسطه گران وجوه با ریسک های متعددی مواجه هستند لذا يکي از مهمترين ريسک هاي فراروي بانک ها و مؤسسات اعتبـاري سـپرده پـذير، ريسک نقدينگي است که ناشي از عدم تطابق زماني دارايي ها و بدهي هاي آن ها مي باشد. اين مهم از آن چنـان اهميتـي برخوردار است که مي تواند بانک ها و مؤسسات اعتباري را تا آستانه توقف و حتي ورشکستگي پيش بـرد. لـذا ضـرورت دارد بانک ها و مؤسسات اعتباري از سازوکار مناسب مديريت ريسک نقدينگي برخوردار باشند تا از طريق آن، علاوه بـر پايش و کنترل ريسک نقدينگي، داراي توان و ظرفيت مناسب نقدينگي براي ايفاي مؤثر نقـش واسـطه گـري وجـوه در شرايط عادي و متعارف باشند. ضمن آن که، قادر به رفع مشکلات نقدينگي در شرايط بحراني احتمـالي و گـذر از آن از رهگذر برخورداري از منابع کافي شوند. از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر برای حفاظت از منافع سپرده گذاران و در راستای وظایف تعریف شده در قانون پولی و بانکی کشور اقدام به ابلاغ آیین نامه، حداقل الزامات ریسک نقدینگی نمود، در این دوره هدف ، رسیدن به درک دقیق از آیین نامه و اجرای آن می باشد.

اهداف دوره:

آشنایی با ساختار حاکمیت ریسک نقدینگی

تدوین راهبردهای ریسک نقدینگی

تعیین ضرایب بحرانی

محاسبه و تفسیر شاخص های ریسک نقدینگی

نحوه مواجهه با چالش های پیش روی استقرار حداقل الزامات

محتوای دوره:

  • آشنایی با ساختار حاکمیت ریسک نقدینگی
  • تدوین راهبردهای ریسک نقدینگی
  • تعیین ضرایب بحرانی
  • تفسیر شاخص های ریسک نقدینگی

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناس ارشد ریاضی
  • 11 سال سابقه کار با سمت های کارشناسی و مدیریتی در حوزه ریسک بانک های کشور
  • 8 سال سابقه تدریس و 4 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان واحد مالی، ریسک و خزانه داری

پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 6 و 8 شهریور

ساعت 15 الی 18

*حداقل تعداد شرکت کننده در این دوره ها از هر بانک 3 نفر می باشد.

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,000,000 ریال به صورت خالص

   

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.