معرفی دوره:

يکي از اهداف بنيادين گزارشگري مالي نمايان ساختن جنبه‌هاي مختلف توان سودآوري واحد تجاري است. چرا که از جمله مواردي که همواره مورد توجه خاص استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي قرار دارد، سود واحد گزارشگر است. لذا صحت محاسبه سود از مهمترين مسايل مطروحه در حسابداري است. در اين ميان، شناسايي صحيح و درست درآمدها و هزينه‌ها، تأثيري مستقيم بر صحت محاسبه سود بنگاه اقتصادي خواهد داشت. با اين وجود و به رغم اهميت درآمدها و متعاقباً تعيين عملکرد مالي شرکت، تاکنون پيرامون ماهيت، اندازه‌گيري، زمان‌بندي شناسايي و توقف درآمد انواع معاملات و رويدادهاي مالي اتفاق نظري بين صاحب‌نظران حرفه حسابداري به‌ وجود نيامده است. از اين‌ رو استانداردگذاران در وضع استانداردهاي مربوط به شناسايي درآمد صرفاً به بيان قالب قواعد و احکام کلي و عام بسنده نموده و ادامه فرآيند شناسايي درآمد و يا توقف آن و نيز تطبيق انواع رويدادها با قواعد تعيين شده را موکول به قضاوت حرفه‌اي حسابداران نموده‌اند. در ميان بنگاه‌هاي اقتصادي موجود در بازارهاي مالي، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري از آن حيث که عملکرد آن‌ها تأثير قابل ملاحظه‌اي بر وضعيت کلان اقتصاد کشور دارد، واجد اهميت ويژه‌اي است. به تناسب اهميت جايگاه و عملکرد مؤسسات مذکور، شيوه حسابداري و نحوه ثبت و ضبط رويدادهاي مالي آن‌ها و به طور خاص ثبت و ضبط درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي آن مؤسسات، از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است. در اين دوره موضوعات مرتبط با شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري با توجه به جديدترين بخشنامه بانک مرکزي و بر اساس نوع خدمات و فعاليت بانکداري و به تفکيک عقود اسلامي، زمان شناخت، تعديل شناخت، توقف شناخت،‌ شناسايي درآمد مطالبات غيرجاري و شناسايي درآمد تسهيلات امهالي تشريح خواهد شد.

اهداف دوره:

ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان مرتبط به شبکه بانکي در خصوص شيوه عملياتی شناسايی درآمد

افزايش اطلاعات مربوط به شناسايی درآمد مؤسسات اعتباری اعم از زمان شناخت، تعديل شناخت، توقف شناخت،‌ شناسايی درآمد مطالبات غيرجاری و شناسايی درآمد تسهيلات امهالی

آشنايي با عقود اسلامي و نحوه شناسايي درآمد هر يک به تفکيک

آشنايي با مقررات و استانداردهاي مرتبط

محتوای دوره:

  • شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي
  • نحوه شناسايي درآمد کارمزد خدمات بانکي
  • تعديل درآمد در مقطع گزارشگري مالي
  • شناسايي درآمد تسهيلات غيرجاري
  • تسهيلات امهالي و موضوع شناسايی درآمد

مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای حسابداری
  • مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان واحدهای مدیریت مالی، بازرسی و حسابرسی داخلی

 پیشنیاز دوره:
 
مفاهيم عقود اسلامي و انواع آن در بانک، صورت‌هاي مالي بانک و اقلام مختلف آن

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

31 مرداد و 7 شهریور

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  5.500.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.