معرفی دوره:

این دوره به معرفی برخی از بزرگترین بنگاه‌های بین المللی اقتصادی، تشریح‌ استراتژی، شگردها و خلاقیت های مدیریتی آن ها و عوامل موفقیت آن ها خواهد پرداخت. 

اهداف دوره:

آشنایی با ذهن مخاطبین با خلاقیت های مدیریتی که می توان از آنها در تدوین استراتژی بانک ها استفاده نمود

آشنایی با تدوین اهداف و برنامه های بلندمدت بانک از چارچوب های ذهنی و تکراری

آشنایی با تلنگر ذهنی در مخاطب و ترغیب به اندیشیدن و نگاه متفاوت در برنامه ریزی و رسیدن به هدف و منظور خویش. 

محتوای دوره:

  • بررسی سه فرودگاه موفق در دنیا: سنگاپور، سئول، فرانکفورت 
  • بررسی دو بانک موفق در دنیا 
  • توسعه افقی و عمودی بنگاه، ورود و خروج به رقابت استراتژیک، ارزش ابداعی، خلق مزیت رقابتی پایدار، رقابت و همکاری، عوامل‌ موفقیت در درون سازمان، سرمایه های انسانی، سرمایه های فرهنگی و اجتماعی برای خلق ارزش 

مشخصات مدرسین دوره:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مخاطبان دوره:

معاونان ارشد و مدیران میانی واحدهای توسعه کسب و کار و توسعه محصول، استراتژی و بازاریابی

 پیشنیاز دوره:

آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت و استراتژی سازمان، تجربه مدیریتی میانی 

مدت دوره: 8 ساعت
زمان تشکیل کلاس:

 17 و 18 مرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.000.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.