معرفی دوره:

 این دوره به منظور آشنایی با مهارت های فروش خدمات بانکی در سطوح پیشرفته

اهداف دوره:

آشنایی با مفهوم فروش و روند تکاملی بینش های فروش

آشنایی با فرایند قدم به قدم فروش

آشنایی با مهارت های فروشندگان خدمات

محتوای دوره:

  • مفهوم فروش و روند تکاملی بینش های فروش
  • آماده شدن برای فروش
  • فروش راه حل ها به مشتریان بانکی
  • تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتریان خرد بانکی
  • فرآیند قدم به قدم فروش(افتتاح- کشف- سازگاری و خاتمه دادن به فروش)
  • مهارت های فروشندگان خدمات
  • جلب وفاداری مشتری

مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی بین الملل)
  • 20 سال سابقه تدریس در دانشگاه، بانک و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  • مؤلف مقالات و کتب متعدد

مخاطبان دوره:

رؤسا و معاونین شعب، رؤسا و معاونین دوایر صندوق و اعتباری شعب، متصدیان بانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 9، 16، 23 و 30 مرداد

ساعت 14 الی 16

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر8.000.000 ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.