معرفی دوره:

نیازسنجی آموزشی فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات لازم پیرامون الزامات و نیازهای کارکنان برای انجام شغل، گردآوری و تحلیل می‌شود. نیازسنجی در حقیقت سنگ زیرین نظام آموزش کارکنان است. هر قدر این سنگ زیرین بنیانی تر و مستحکم تر باشد ، بنای روی آن محکم تر و آسیب ناپذیر خواهد بود‌. در قلمرو آموزش ، نیازسنجی به عنوان یکی از مولفه های اساسی و ضروری فرایند برنامه ریزی سازمان در نظر گرفته می شود. هر کجا که مسئله تدوین طرح ها و اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر آموزشی مطرح باشد‌، از نیازسنجی به طور مکرر یاد می شود. مبنای منطقی هر برنامه وجود نیاز یا مجموعه ای از نیازهاست. برنامه ریزان آموزشی در سراسر جهان و در تمامی سازمان‌هایی که با آموزش سروکار دارند، ناگزیرند برای تدوین برنامه ها و طرح های آموزشی خویش، دلایل قانع کننده ای داشته باشند.

اهداف دوره:

ارتقای مبانی نظری، دانش تئوری در مسایل نیاز سنجی آموزشی

ارتقای توانمندی ها و مهارت های کارشناسان مدیران آموزشی

تغییر بینش و نگرش در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی

ایجاد هم افزایی در بین بانک ها برای پرهیز از کارهای تکراری و موازی

 محتوای دوره:

 • تعاریف و اصول مدیریت کیفیت در آموزش
 • فرایندهای آموزش و نقش پایش در بهبود آن ها
 • نقش نیازسنجی و طراحی دوره در ارتقاء کیفیت آموزش
 • نیازسنجی آموزشی با تاکید بر مدل دیکوم
 • نیازسنجی آموزشی با مدل استاندارد مهارت
 • شناسایی منابع نیازسنجی
 • روش های ارزیابی نیاز های آموزشی
 • نقش ارزشیابی و مدل های اثربخشی در نیازسنجی فرایند آموزش
 • ارایه نمونه فرمت ها و چک لیست های نیازسنجی آموزش 

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری آموزش عالی(برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)
 • استادیار دانشگاه
 • مؤلف و مترجم کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد آموزش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 6 ساعت
زمان تشکیل کلاس:

4 مرداد

ساعت 8:30 الی 14:30

*حداقل تعداد شرکت کننده در این دوره ها از هر بانک 3 نفر می باشد.

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  5.000.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.