معرفی دوره:

مهمترین علل تشکیل بانک‌ها، تجهیز منابع و تخصیص آن همچنین ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل اشخاص غیر، به ایفای به موقع تعهدات خویش در راستای رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی است.بخش عمده ریسک‌ها شناسایی شده و آن بخش کوچک تری که با وجود پرتکرار بودن هنوز شناسایی نگردیده، ولی نقش بسزایی در افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور داشته و دارد و به تبع آن راهکار مناسبی نیز برای مدیریت آن تاکنون اتخاذ نگردیده است. دراین دوره به اهم موارد آن ونحوه مدیریت ریسک آن پرداخته می شود.

اهداف دوره:

کاهش مطالبات غیرجاری

مدیریت انواع ریسک اعتباری

تخصیص بهینه منابع

 محتوای دوره:

ریسک های پنهان چرخه اعتباری در:

 • فرآیند پذیرش تقاضای مشتری
 • فرآیند بررسی تقاضای
 • فرآیند تصویب
 • فرآیند انعقاد قرارداد
 • فرآیند پرداخت و نظارت برمصرف
 • فرآیند وصول وگرفتن وجه التزام
 • فرآیند اقدام قانونی بر وثایق
 • سایر موارد

 مشخصات مدرس دوره:

 • 35 سال سابقه کار در اموراعتباری ، نظارت وکارشناسی بر طرح ها
 • کارشناس ارشد علوم اقتصادی
 • 40 سال سابقه تدریس و 10 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری
 • عضو هیأت مدیره بانک

مخاطبان دوره:

مسئولین اعتباری و شعب، کارشناسان واحدهای اعتباری، بازرسی و حسابرسان داخلی

پیشنیاز دوره: آشنایی کافی با شیوه های تخصیص منابع

مدت دوره: 16 ساعت
زمان تشکیل کلاس:

یکشنبه ها از 3 الی 24 مرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  8.000.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.