معرفی دوره:

  افزایش قیمت ها، تشدید تحریم ها، تفاوت فاحش نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد منجر به ورود یک عده سود جوی فرصت طلب به این آشفته بازار گردیده و از طرفی بروز اپیدمی ویروس کرونا و درگیر شدن صنایع مختلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آن، منجر به فشل شدن روش های متداول و سنتی نظارت بر طرح‌ها گردیده به نحوی که اغلب طرح ها یا نیمه تمام، یا تکمیل شده‌ی بلاتکلیف، باقی مانده است اعمال نظارت صحیح به موقع ودر زمان مناسب، می‌تواند تاحدود زیادی خطاهای زمان بررسی، اشتباهات تصمیم گیری، سوء استفاده مجریان طرح را از این وضعیت نابسامان کنونی جلوگیری نموده و سایر ریسک های مترتب برآن را مدیریت نماید.

اهداف دوره:

کاهش مطالبات غیرجاری

رعایت بهداشت اعتباری

مدیریت ریسک عملیاتی

 محتوای دوره:

نظارت ماهوی

-  نحوه‌ی بررسی موضوعات و اقلامی که عمدا یا سهواً از سوی کارشناس ازقلم افتاده باشد

- نحوه‌ی تطبیق ماهیت طرح با گزارش کارشناس

- شیوه بررسی مواردی که منجر به مخاطره افتادن منافع بانک خواهد شد

- شواهدی که منجر به عدم راه اندازی به موقع طرح خواهد شد

- سایر موارد

نظارت تطبیقی:

- شیوه های مفروض نمودن محل اجرای طرح

- روش های انطباقق مجوزات با مشخصات و محل طرح

- تطبیق عملیات اجرایی طرح با عملیات اجرایی مندرج درگزارش کارشناسی

- نحوه حصول اطمینان از تکمیل بودن ماشین آلات و تأسیسات طرح

- سایر موارد

نظارت تقویمی:

- استخراج عملیات اجرایی براساس قیمت های مندرج در گزارش کارشناسی و استخراج گزارش پیشرفت طرح

- تطبیق عملیات اجرایی طرح با زمان بندی طرح:

- نحوه اعمال نظارت در شرایط هزینه شدن همزمان سهم‌الشرکه بانک و مشتری

-  نحوه اعمال نظارت در شرایط هزینه شدن سهم‌الشرکه  مشتری و سپس بانک

- نحوه اعمال نظارت در شرایط هزینه شدن 50 درصد سهم الشرکه مشتری سپس هزینه شدن سهم الشرکه بانک

- شیوه های استخراج کسری کار

- سایر موارد

 مشخصات مدرس دوره:

  • 35 سال سابقه کار در اموراعتباری، نظارت وکارشناسی بر طرح ها
  • کارشناس ارشد علوم اقتصادی
  • 40 سال سابقه تدریس و 10 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری
  • عضو هیأت مدیره بانک

 مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری

  پیشنیاز دوره:
 
اشراف نسبی به عقود اسلامی و الزامات آن،آشنایی با نحوه بررسی طرح ها و اعمال نظارت

 مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

23 و 30 خرداد و 6 تیر 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

  هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.800.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.