معرفی دوره:

 در راستاي حفظ منافع كليه طرف هاي درگير در هر يك از روش هاي پرداخت در بازرگاني بين الملل شناخت اسناد حمل، نحوه تنظيم و بررسي اين اسناد بسيار حائز اهميت مي باشد. در روش اعتبارات اسنادي به دليل ايفاي تعهداتي كه منوط به ارائه و دريافت اسناد مطابق با شرايط اعتبار اسنادي و UCP600 مي باشد اين موضوع اهميت بيشتري نيز مي يابد. بنابراين در فرايند اعتبارات اسنادي، كنترل اسناد يكي از حساس ترين بخش هاي كار بوده و تخصص در اين حوزه مستلزم اشراف كامل به قوانين حاكم بر اعتبارات اسنادي مي باشد.

اهداف دوره:

بررسي انواع اسناد حمل، نحوه تنظيم و وي‍ژگي هاي اسناد

نحوه بررسي اسناد با توجه به اعتبار اسنادي، قوانين مربوطه و مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي

محتوای دوره:

معرفي اجمالي انواع اسناد و ويژگي هاي آن ها

معرفي اسناد حمل و ويژگي آن ها

اسناد حمل و UCP600

مغايرت در اسناد و فرايند قبولي يا عدم قبولي مغايرت

پيام هاي سوييفتي مربوطه

بررسي اجمالي مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
  • معاون اداره کل امور بین الملل

مخاطبان دوره:

کارکنان صف و ستاد بين الملل

 پیشنیاز دوره: اعتبار اسنادي و UCP600

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

5، 12، 19 و 26 خرداد 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  6.000.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.