معرفی دوره:

باتوجه به سهم بخش کشاورزی در تولید و اشتغال کشور و اهمیت آن در تأمین امنیت غذایی، حمایت از فعالان این بخش و تأمین مالی از سوی سیستم بانکی از اولویت های تخصیص منابع خواهد بود.

به دلیل ویژگی های خاص بخش کشاورزی بررسی های مربوط به درخواست تسهیلات کشاورزی، نوع ریسک تضامین، خرد بودن تسهیلات و ... متفاوت از سایر بخش های تولیدی است.

اهداف دوره:

آشنایی با انواع تسهیلات بخش کشاورزی

آشنایی با اولویت های مدنظر دستگاه اجرایی ریسک ها و تضامین بخش کشاورزی

آشنایی مبانی محاسباتی با هزینه های بخش کشاورزی

محتوای دوره:

انواع تسهیلات از نظر مدت در بخش کشاورزی و چگونگی برآورد هزینه و مبانی محاسبات

استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری

تضامین قابل قبول

انتخاب عقود مناسب با نوع تسهیلات و تعیین نحوه بازپرداخت

انواع مستندات قابل پذیرش در بخش کشاورزی

الزامات ارزیابی اراضی کشاورزی

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
  • معاون اداره کل اعتبارات و طرح های سرمایه گذاری بانک

مخاطبان دوره:

رؤسای شعب، رؤسای اعتبارات و ارزیابان

پیشنیاز دوره:

اطلاعات و حقوق بانکی

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 18 و 19 اردیبهشت 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.600.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.