معرفی دوره:

 دانش و مهارت اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري، فرد شاغل در حوزه اعتباري را قادر مي سازد تا نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد و رتبه اعتباري كليه متقاضيان خدمات اعتباري بانك ها اقدام و براساس ارزيابي اطلاعات اعتباري، امتيازدهي اعتباري و تعيين ريسك بررسي نمايد.

اهداف دوره:

آشنایی با افزایش سطح دانش و بهبود نگرش مخاطبان نسبت به مفاهیم و کلیات دانش اعتبارسنجی و کارکرد موسسات رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی

محتوای دوره:

مفاهيم و اصول ارزيابي ريسك اعتباري

پروفايل وام گيرنده و مشخصات ريسك مشتري

روش هاي اعطاي وام (تکنولوژی های نوین وام دادن)

اهميت امتيازدهي اعتباري در بررسي اعتبارات در بنگاه تجاري و اشخاص حقیقی و مصرف کنندگان

تجزيه و تحليل گزارش هاي اعتباري

تهيه امتیاز اعتباري بر مبناي گزارش اعتباري

تفاوت های امتیازدهی اعتباری و رتبه بندی اعتباری

تعريف امتياز اعتباري، تعريف امتيازنامه، جايگاه امتيازدهي اعتباري در فرآيند تصميم گيري اعتباري

استفاده از سامانه مكانيزه در فرآيند اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري

مشخصات مدرس دوره:

  • دانشیار دانشگاه
  • مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مخاطبان دوره: کارکنان واحد اعتباری

پیشنیاز دوره: مدرک کارشناسی

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 6، 13، 20 و 27 اردیبهشت 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر6.000.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.