معرفی دوره:

يکي از دلايل افزايش بي‌رويه مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور در يک دهه اخير، الزام بانک‌ها به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکاليف قانوني بوده است. بديهي است عدم وجود سازوکاري مدون و دقيق که ابعاد شرعي، قانوني و حسابداري امهال مطالبات مؤسسات اعتباري را به نحو مطلوب و مناسبي مدنظر قرار دهد، موجب تخطي مؤسسات اعتباري از برخي از ضوابط و مقررات مي‌گردد و اين ممکن است منجر به تحميل ريسک‌هاي حقوقي به شبکه بانکي کشور گردد. علاوه بر اين شبهاتي همچون ربح مرکب و عدم رعايت شرايط و ضوابط عقود اسلامي و ربوي بودن آن و مسايلي نظير طبقه‌بندي و شناسايي درآمد ناصحيح و نبود تصويري صحيح از مطالبات غيرجاري که به دليل فقدان وحدت رويه و دستورالعمل مدون در خصوص امهال مطالبات مؤسسات اعتباري به وجود آمده و بعضاً از آن به عنوان ربح مرکب نام برده مي‌شود و موجب تصويب قوانيني در اين خصوص گرديده از قبيل موارد مطروحه در قوانين بودجه‌هاي سنواتي سال‌هاي 1390، 1391، 1392، 1397 و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، که اين مهم از يک سو منجر به تضييع حقوق تسهيلات ‌گيرندگان و اجحاف به آن‌ها شده و از سوي ديگر مسايلي را نيز براي تسهيلات ‌گيرندگان و شبکه بانکي کشور بوجود آورده است. بر همين اساس و بنا بر الزامات يادشده فوق، نظام‌مند نمودن فرآيند مزبور، از رهگذر تدوين و ابلاغ دستورالعملي جامع و مانع از سوي بانک مرکزي که در آن ملاحظات شرعي، مقرراتي و حسابداري به نحو مطلوب مدنظر قرار گيرد، امري ضروري و انکارناپذير است. در دستورالعمل بانک مرکزي تلاش شده است با رويکردي کارشناسي ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري با تمرکز بر ملاحظات شرعي، قانوني و مقرراتي حاکم بر بانکداري اسلامي بررسي، مداقه، تجميع و تهيه گردد. در سال جاري دستورالعمل مذکور بازنگري و اصلاح گرديد که ذکر تغييرات و اصلاحات آن حايز اهميت مي‌باشد.

 اهداف دوره:

ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان مرتبط به شبکه بانکي در خصوص نحوه امهال مطالبات

افزايش اطلاعات مربوط به نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري اعم از روش‌هاي امهال، مبناي امهال، طبقه‌بندي تسهيلات امهالي،‌ نحوه محاسبه ذخيره مطالبات امهالي و شناسايي درآمد تسهيلات امهالي

آشنايي با عقود اسلامي و نحوه امهال مطالبات به تفکيک عقود

آشنايي با مقررات و استانداردهاي مرتبط

محتوای دوره:

سير تطور امهال مطالبات در قوانين و مقررات

چالش‌ها و مشکلات ناشي از عدم وجود ضوابط ناظر بر نحوه امهال مطالبات

تعريف امهال و انواع روش‌هاي امهال مطالبات

تدوين ساز و کارهاي امهال مطالبات به تفکيک عقود اسلامي

تعيين مبناي امهال مطالبات

تبيين تغييرات جديد دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي

تشريح ساز وکارهاي طبقه‌بندي و نحوه محاسبه ذخيره مطالبات امهالي

تبيين فرايند شناسايي درآمد مطالبات امهالي

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناس پولی و بانکی
  • مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • دکتری حسابداری
  • مؤلف مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای وصول مطالبات، اعتبارات، مدیریت مالی، بازرسی و حسابرسی داخلی

 پیشنیاز دوره:

مفاهيم عقود اسلامي و انواع آن در بانک، صورت‌هاي مالي بانک و اقلام مختلف آن

 مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 1 و 8 اردیبهشت 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.600.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.