معرفی دوره:

در اين دوره شركت‌كنندگان با مفاهيم، اصول و ضوابط حاكميت شركتي در بانك ها و مؤسسات مالي آشنا مي‌شوند و دانش نظري و عملي لازم در مورد مسئوليت هاي اشخاصي كه كنترل، مديريت و پايش فعاليت هاي يك بانك يا مؤسسه مالي- براي حفظ منافع سهامداران، كاركنان و ساير ذينفعان- برعهده دارند و نحوه تقسیم وظایف ارکان مختلف سازمان را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. همچنین در این دوره به مقدمات استقرار حاکمیت شرکتی از بررسی آمادگی سازمان تا نقش هیأت مدیره و سلسله اقداماتی که در جهت استقرار حاکمیت شرکتی می بایست انجام پذیرد پرداخته می شود.

اهداف دوره:

آشنایی با مفاهيم، اصول و ضوابط حاكميت شركتي در بانك ها و مؤسسات مالي

محتوای دوره:

مروري كوتاه بر چگونگي پيدايش، چارچوب قانوني و اصول و ضوابط حاكميت شركتي

 • چگونگي پيدايش و اهميت حاكميت شركتي
 • مبانی حاكميت شركتي و تعریف آن
 • مدل های حاکمیت شرکتی و دلایل تنوع آن در کشورهای مختلف
 • بررسی و مورد کاوی: آیا حاکمیت شرکتی برای یک بانک در یک کشور در حال توسعه کاربرد دارد؟

اصول حاكميت شركتي برای بانک ها

 • ویژگی های حکمرانی و راهبری خوب
 • اصول حاكميت شركتي، ضوابط 14 گانه بازل و رهنود های بانک مرکزی
 • اصول IFSB حاكميت شركتي برای نهادهای مالی اسلامی
 • اصول OECD برای حاكميت شركتي در شرکت های دولتی
 • قوانین، مقررات و رهنمود های مرتبط با حکمرانی شرکتی در ایران
 • بررسی و موردکاوی: حاکمیت شرکتی در بانک دولتی هند و رسوایی مالی در بانک ملی استرالیا
 • شناسایی ظرفیت و اشتهای ریسک

وظایف هیات مدیره در راهبری استراتژیک بانک

 • راهبری و برنامه ریزی استراتژیک
 •   مستندات و چارچوب  سیاست گذاری اشتهای ریسک و استراتژی 
 • بررسی و مورد کاوی: رسوایی شرکت انرون، چه چیزی فراتر از حکمرانی خوب برای سلامت سازمان ها مورد نیاز است؟ 

معماری سازمانی بانک  برای انجام وظایف هیات مدیره در هدایت، کنترل و نظارت

 • مديران و ساختار هيأت مديره
 • کمیته های تخصصی و مشورتی هیأت مدیره
 • تعامل مدیریت اجرایی و هیأت مدیره
 • کنترل های داخلی و گزارش دهی
 • بررسی و مورد کاوی: بررسی شکست موسسه اعتباری میزان از منظر حکمرانی شرکتی

 بحث درباره مطالعات موردی و جمع بندی درس های حاصل از این بررسی ها برای هر بانک

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری اقتصاد
 • سوابق مدیریتی در پژوهشکده پولی و بانکی و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • مشاور بانک مرکزی

مخاطبان دوره: کارکنان مالی و بازرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

2 و 4 اسفند 1399

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,000,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.