معرفی دوره:

 قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.

اهداف دوره:

آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی

محتوای دوره:

تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید

نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397

نوآوری های آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 21 مهر 1398

تعاریف و اصطلاحات

ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)

همکاری و هماهنگی ملی

ساختار و رویه های نظارتی

شناسایی ارباب رجوع

نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی

خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

حمل کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

توقیف و اقدامات موقت

گزارش دهی

نگهداری سوابق و اطلاعات

رهنمودها و آموزش

فناوری نوین

مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها

نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پولشویی

ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • 6 سال سابقه کار بانکی
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد
  • مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 30 دی  و 7 بهمن 1399
ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,000,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می شود.