معرفی دوره:

بازاریابی در نظام بانکی ایران خدمتی گم شده و سرگردان است که نیاز به توجه جدی و فوری درسطح خرد و کلان دارد. بازاریابی از جمله ابزاری است که می‌تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش بدهد. تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند. مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آن ها پیچیده تر شده است و از سوی دیگر خدمات ارائه شده از سوی بانک ها بیشتر از گذشته مشابه شده اند. بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها، مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و بانک بستگی دارد.

از آن جایی که تمامی ابعاد جهت گیری بازار بر عملکرد مالی و عملکرد بازار بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارند، مدیران بانک ها باید توجه داشته باشند که فقط بر یک بعد جهت گیری بازار تمرکز نکنند، بلکه ترکیب بهینه ای از ابعاد مختلف جهت گیری بازار را در راستای بیشینه کردن عملکرد مالی و عملکرد بازار و ایجاد مزیت رقابتی انتخاب نمایند و برنامه های بازاریابی را به شیوه ای طراحی کنند و به اجرا درآورند که همزمان امکان خلاقیت در بازاریابی بانک و اثربخشی در اجرای برنامه بازاریابی وجود داشته باشد. مدیران بانک ها بایستی به منظور بهبود عملکرد مالی و عملکرد بازار، توجه ویژه ای به جهت گیری بازار، خلاقیت در برنامه های بازاریابی، اثربخشی در اجرای برنامه های بازاریابی داشته باشند و در راستای تقویت و ایجاد عوامل مذکور اقدامات مناسب مدیریتی را انجام دهند بنابراین نیاز دارند تا به روش های نوین در این عرصه آشنایی داشته باشند.

اهداف دوره:

آشنایی با مفاهیم اصلی بازاریابی و بازاریابی خدمات بانکی

آشنایی با مفاهیم پایه ارتباط با مشتری و تجربه مشتری

آشنایی با شیوه های نوین بازاریابی خدمات بانکی

محتوای دوره:

سیر تحول بازاریابی و بازاریابی خدمات بانکی

ابزارهای مورد استفاده در بازاریابی خدمات (7P)

شناخت انواع مشتریان

آشنایی با مفاهیم بازار هدف و بخش بندی بازار

آشنایی با مفهوم طبقه بندی مشتریان

روش های نیازسنجی و رضایت سنجی مشتریان

آَشنایی با مدیریت تجربه مشتری

آشنایی با شیوه های نوین و راهکارهای بازاریابی خدمات بانکی

چالش بازاریابی خدمات بانکی در ایران

کارگاه عملی

مشخصات مدرس دوره:

  • رئیس اسبق اداره مطالعات و تحقیقات بازار بانک
  • دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
  • مترجم کتاب، پژوهشگر برتر منتخب مراسم هفته پژوهش بانک مرکزی در سال 1394

مخاطبان دوره: کارکنان بازاریابی و روابط عمومی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

14 و 21 دی 1399

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.000.000  ریال به صورت خالص

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.