معرفی دوره:

 در این دوره و کارگاه آموزشی شرکت کنندگان به صورت نظری و عملی با استفاده صحیح از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی آشنا می شوند.

 اهداف دوره:

ارتقاء و بهبود سطح دانش فنی و تجربی شرکت کنندگان در زمینه استفاده از روش های مختلف

تجزیه و تحلیل صورت های مالی با تمرکز بر مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی

  محتوای دوره:

مروری بر ساختار صورت های مالی شرکت ها

ضرورت های متنوع بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی

معرفی انواع روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

معرفی روش تجزیه و تحلیل درونی

تشریح محدودیت های ذاتی و موقعیتی ابزار تجزیه و تحلیل درونی

معرفی و تشریح روش بررسی مقایسه ای

تشریح محدودیت های ذاتی و موقعیتی ابزار تجزیه و تحلیل مقایسه ای

تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش متقاضی حقوقی تسهیلات بانکی

آشنایی با نحوه گزارش نویسی در تجزیه و تحلیل صورت های مالی

برگزاری 4 کارگاه آموزشی شبیه سازی شده پرونده های اعتباری بانکی در ارتباط با کاربرد تجزیه و تحلیل صورت های مالی در طی دوره

مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
  • عضو محترم شورای پول و اعتبار
  • مولف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
  • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

 مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری

 پیشنیاز دوره:
آشنایی با ساختار صورت های مالی شرکت ها و نیز مفاهیم پایه ای حسابداری و مدیریت مالی

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

19، 20، 26 و 27 بهمن 

3 و 4 اسفند 

ساعت 14  الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر ساعت 6,700,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.