معرفی دوره:

این دوره به منظور کسب دانش نحوه جلوگیری از عملیات پولشویی در فرایند های ارائه خدمات به مشتریان در امور صرافی، به منظور سالم سازی فضای صرافی و کاهش ریسک های شهرت، نقدینگی، نظارتی و حقوقی و عملیاتی برگزار می شود.

اهداف دوره:

نحوه جلوگیری از عملیات پولشویی در فرایند های ارائه خدمات به مشریان در امور صرافی

محتوای دوره:

تعریف پولشویی

ویژگی های پولشویی

مراحل پولشویی

اقسام پولشویی

عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی

آثار مخرب اقتصادی پولشویی

قوانین و مقررات جهانی و ملی مبارزه با پولشویی

همکاری بین المللی در مبارزه با پولشویی

مشمولین و مجازات جرم پولشویی

انگیزه های پولشویان وراهکارهای تقابل با آنان در نهاد ها، سازمان ها و چهره ها

حوزه عملکرد جغرافی پولشویی در صرافی ها

نحوه پولشویی در روابط کارگزاری صرافی

حوزه های مکانی و عملیات مستعد پولشویی

ماتریس: محصول، مشتریان، فرایند و موقعیت جغرافیایی در ریسک پولشویی

صرافی های پوسته ای و پول الکترونیکی مَحمل پولشویی

مشخصات مدرس دوره:

  • بازنشسته بانک
  • مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مشاور امور صرافی در صرافی ها

مخاطبان دوره: کارکنان صرافی ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 تاریخ قطعی شروع دوره پس از به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,000,000 ریال به صورت خالص

 دوره به صورت مجازی و بدون آزمون برگزار می گردد.