معرفی دوره:

 سالیان اخیر، با توجه به الزامات حاکمیت شرکتی بانک مرکزی، استقرار کمیته های حسابرسی داخلی در بانک های کشور الزامی شده است. با عنایت به دستورالعمل تعیین صلاحیت مدیران حسابرسی داخلی و اعضای کمیته های حسابرسی، با هدف یکسان سازی مفاهیم راهبری شرکتی، ریسک، کنترل داخلی و نحوه نظارت بر عملکرد حسابرسی داخلی بانک ها و یکسان سازی گزارشات عملکرد کمیته حسابرسی به هیأت مدیره، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اقدام به برگزاری دوره ویژه کمیته های حسابرسی در بانک ها نموده است.  

اهداف دوره:

یکسان سازی مفاهیم راهبری، ریسک و کنترل داخلی در بانک ها

آشنایی با چارچوب های COSO2013، COSO ERM2017، COBIT2019

یکسان سازی گزارش های حسابرسی داخلی بانک ها

آشنایی با نحوه نظارت بر عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی بانک ها

محتوای دوره:

مفهوم GRC (راهبری، ریسک و کنترل داخلی) در بانک ها

جایگاه و نقش کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در GRC بانک ها

آشنایی با چارچوب های COSO2013، COSO ERM2017، COBIT2019

مدل سه خط دفاعی در بانک ها و بررسی ارتباط بین کمیته های حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی با سایر واحدهای بانک

نحوه نظارت بر عملکرد حسابرسی داخلی بانک ها شامل تدوین جامعه حسابرسی، برنامه ریزی، اهداف حسابرسی، رویکردهای نوین حسابرسی داخلی، خدمات اطمینان بخشی یکپارچه، انواع مدل های حسابرسی در بانک ها، ساختار گزارش های حسابرسی داخلی در بانک ها (مطابق چارچوب بین المللیIPPF انجمن حسابرسی داخلی آمریکا)

ساختار و گزارش های کمیته حسابرسی بانک ها به صورت مطالعه موردی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا

 مشخصات مدرس دوره:

  • دانشجوی دکترای حسابداری
  • 15 سال سابقه کار در حوزه نظارت بانکی
  • 8 سال سابقه تدریس در بانک ها

مخاطبان دوره: اعضای کمیته های حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

29،22 مهر و 6 ،20 آبان

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  5.700.000  ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و  صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.