معرفی دوره:

طی سال های اخیر فاینانس یا تأمین منابع مالی و اعتباری(به ویژه فاینانس پروژه) به یک روش و الگوی مهم جذب منابع پولی و سرمایه گذاری برای فعالیت های اقتصادی مؤسسات بازرگانی داخلی( نظیر وزارتخانه ها و شرکت های دولتی) و بین المللی بدل شده است. با توجه به نقش پروژه های تولیدی و عمرانی و یا زیربنایی در ارتقای رشد اقتصادی یک کشور و لزوم تحقق بخشیدن به اهداف برنامه شده، نیاز به منابع مالی و اعتباری هر روزه شدت و ضرورت بیشتری می یابد، به نحوی که در دنیای امروز شاهد تشدید رقابت های کشور ها و بالطبع شرکت های مختلف در به دست آوردن تسهیلات مالی و اعتباری لازم و جلب سرمایه های خارجی هستیم. این دوره با هدف مطالعه روش های تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق تسهیلات و تعهدات سندیکائی طراحی شده است.

 اهداف دوره:

تأمین مالی به روش سندیکائی در نظام بانکی

 محتوای دوره:

روش های تأمین منابع ارزی سندیکائی

روش های تأمین منابع ریالی سندیکائی

روش های تعهدات سندیکائی(LC-LG)

چگونگی اجرای قرارداد سندیکائی

مباحث مالی تسهیلات و تعهدات سندیکائی

وظایف و تعهدات بانک پیشگام (عامل) و بانک های عضو سندیکا

 مشخصات مدرس دوره:

  • نایب رئیس هیأت مدیره بانک
  • مؤلف مقالات متعدد علمی

 مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان اعتباری

 پیشنیاز دوره: آشنايي با کليات مبارزه با پولشويي و قوانين و مقررات مربوطه

مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

26،19 آبان و 17،10،3 آذر

ساعت 14:30 الی 18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.700.000 ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.