معرفی دوره:

 در راستاي حفظ منافع كليه طرف هاي درگير در هر يك از روش هاي پرداخت در بازرگاني بين الملل شناخت اسناد حمل، نحوه تنظيم و بررسي اين اسناد بسيار حائز اهميت مي باشد. در روش اعتبارات اسنادي به دليل ايفاي تعهداتي كه منوط به ارائه و دريافت اسناد مطابق با شرايط اعتبار اسنادي و UCP600 مي باشد اين موضوع اهميت بيشتري نيز مي يابد. بنابراين در فرايند اعتبارات اسنادي، كنترل اسناد يكي از حساس ترين بخش هاي كار بوده و تخصص در اين حوزه مستلزم اشراف كامل به قوانين حاكم بر اعتبارات اسنادي مي باشد.

اهداف دوره:

بررسي انواع اسناد حمل، نحوه تنظيم و وي‍ژگي هاي اسناد

نحوه بررسي اسناد با توجه به اعتبار اسنادي، قوانين مربوطه و مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي

 محتوای دوره:

معرفي اجمالي انواع اسناد و ويژگي هاي آن ها

معرفي اسناد حمل و ويژگي آن ها

اسناد حمل و UCP600

مغايرت در اسناد و فرآيند قبولي يا عدم قبولي مغايرت

پيام هاي سوييفتي مربوطه

بررسي اجمالي مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي

  مشخصات مدرس دوره:

  • 22 سال سابقه کارشناسی و مدیریتی در امور بین الملل سیستم بانکی
  • دانشجوي دكتري بازرگاني- بازاريابي
  • 2 سال تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مخاطبان دوره:

کارکنان صف و ستاد بين الملل

پیشنیاز دوره: اعتبار اسنادي و UCP600

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

16،9،2و 23 آذر

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.700.000  ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و  صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.