معرفی دوره:

 شرکت کنندگان با گذراندن این دوره با آیتم های اجباری، اختیاری، اجباری/ اختیاری پیام های مرتبط آشنا می شوند تا موارد پیام های تقلبی، ناقص را باز شناسند تا ریسک ابزارهای انتقال را شناسایی و پوشش دهند.

اهداف دوره:

  ایجاد تسلط بر شناخت موارد صحت و سقم ابزارهای انتقال وجوه و پیگیری های مؤثر با کمترین هزینه

 محتوای دوره:

ساختار پیام حواله اشخاص MT 103

آیتم های اجباری ( Mandatory ) با تأکید بر ویژگی های پیام حواله اشخاص

معرفی انواع واسطه ها، کسورات احتمالی و درج نرخ های تبدیل در پیام حواله اشخاص

معرفی چگونگی بازشناسایی پیام های کامل و صحیح از پیام های ناقص و جعلی

 مخاطبان دوره:

مسئولین حوالجات ارزی در صرافی ها

 پیشنیاز دوره:

آشنایی مقدماتی با عملیات صرافی

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

تاریخ قطعی شروع دوره پس از به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,000,000 ریال به صورت خالص

 

 به صورت مجازی برگزار می شود.