معرفی دوره:

 با گذراندن این دوره با ابعاد گوناگون و چالش های اجرایی حوالجات در بسترهای حقوقی مختلف آشنا می شوید. اجرا و پیگیری عملیات صحیح انتقال وجوه با طی این دوره تسهیل می شود.

اهداف دوره:

    ایجاد مهارت و تسلط در انتقال اعتبار یا انتقال وجوه در گستره ی بین الملل

  محتوای دوره:

وظایف طرف ها ( بانک ها و صرافی ها در حواله بین المللی)

تعریف واژه های کاربرده شده در قانون نمونه

وظایف فرستنده، واسطه ها، و ذینفع در حواله

دستورات مشروط، زمان اجرا، قبول یا رد دستور

نحوه مواجهه با حواله های ناقص، غلط و تأخیر شده

مسائل مربوط به فسخ، اصلاح متون و آثار مترتب بر هر یک

 مخاطبان دوره:

مسئولین حوالجات ارزی در بانک ها و صرافی ها

 پیشنیاز دوره:

آشنایی مقدماتی با مسائل ارزی

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

تاریخ قطعی شروع دوره پس از به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.