معرفی دوره:

 کارکنان سرمایه‌های اصلی یک سازمان به شمار می‌روند و موفقیت و شکست کسب‌وکار، به سخت‌کوشی و تعهد هر یک از آن‌ها وابسته است. در این میان، لزوم هماهنگی افراد با یکدیگر و میزان مشارکت در کارهای گروهی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد کارآ و مؤثر است که نمود آن را می‌توان در تیم‌سازی و فضای مشارکتی سازمان مشاهده نمود.

افراد عموماً با شیوه‌های نسبتاً متفاوت نسبت به دیگران کار می‌کنند و همواره برای ارائه بهترین عملکرد خود انگیزه دارند. با این حال، تلاش‌های انفرادی یکی از اعضای تیم، به عنوان پارامتر مؤثر در نظر گرفته نشده و خروجی کار تیمی است که میزان دستیابی به اهداف را مشخص می‌نماید. بر همین اساس است که تیم‌سازی و کار تیمی، به منظور بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقاء عملکرد تمامی کارکنان، بسیار حائز اهمیت است.

اهداف دوره:

آشنایی با مفهوم کارسیستمی و کارگروهی

آشنایی با تفاوت کار سیستمی و کارگروهی 

محتوای دوره:

مفاهيم و تعاريف تيم سازي و كار تيمي

تفاوت هاي تيم و گروه هاي كاري

ويژگي هاي كارتيمي و كارگروهي

بهره وري و هم افزايي كارتيمي

ويژگي هاي اعضاي تيم

مدل هاي كار تيمي و كارگروهي

كارتيمي و نگرش سيستمي

موانع تيم سازي

زيرساخت هاي ارزشي كارتيمي

ارزشيابي و نتيجه گرايي در كارتيمي

هدفمندي و رهبري در كارتيمي

مشخصات مدرس دوره: 

  • دکترای مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی
  • عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور منابع انسانی
  • مدرس بانک مرکزی ج.ا.ا و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
 

پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

4 الی 5 تیر

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,400,000 ریال به صورت خالص