معرفی دوره:

با توجه به اینکه تشخیص متصدی برای معاملات و عملیات مشکوک در درجه نخست اهمیت قرار دارد، لذا بیان روش های پولشویی به شناسایی معاملات و عملیات مزبور توسط متصدی کمک شایانی می نماید.

اهداف دوره:

  • آشنایی مخاطبان با روش های پولشویی در نظام بانکی به منظور پیشگیری از وقوع جرم
  • جلوگیری از ایجاد ریسک و تبعات منفی برای بانک متبوع

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

 پیشنیاز دوره: 

 مبارزه با پولشویی

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

17،15، 22 و 24 مهر 1398

 ساعت 17 الی 19

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 1.440.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و صدور گواهینامه می باشد.