معرفی دوره:

 دوره عمليات بازار، به دنبال اين است که چارچوب هاي اساسي مديريت نقدينگي در بازار بين بانکي و همچنين دستيابي به نرخ هدف اعلام شده توسط سياست‌گذار پولي را که عمدتاً از مسير دو ابزار پذيرفته شده جهاني عمليات بازار باز و مساعدت‌هاي آماده صورت مي‌گيرد، تشريح نمايد. 

اهداف دوره:

آشنايي شرکت‌کنندگان با چارچوب سياست‌گذاري پولي

درک مفهوم پول بانک مرکزي و پول بانک ها و تمييز تفاوتهاي بين آن ها

نقش عمليات بازار (عمليات بازار باز و مساعدت‌ها آماده) در سياست‌گذاري پولي

محتوای دوره:

پول بانک مرکزي، پول بانک ها و تفاوت هاي آن

نحوه تعيين هزينه پول در اقتصاد از معبر لنگرگذاري توسط سياست‌گذار پولي

چارچوب سياست‌گذاري پولي شامل اهداف نهايي، اهداف مياني، اهداف عملياتي

نقش بازار بدهي دولتي در بازارهاي مالي و معرفي ابزارهاي سياست‌گذاري پولي

عمليات بازار باز

مساعدت‌هاي آماده

مشخصات مدرس دوره:  

  • کارشناسی ارشد اقتصاد
  • عضو کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی ج . ا . ا
  • مؤلف مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کارشناسان فعال در بخش خزانه‌داري (و نه بخش پورتفوگرداني) بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

پیشنیاز دوره:

درک بازار بدهي، درک نقش و اهميت اوراق بدهي دولتي در نظام مالي

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

26 خرداد

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,900,000 ریال به صورت خالص