معرفی دوره:

 

اهداف دوره:

 

مخاطبان دوره:

 

پیشنیاز دوره:

 

مدت دوره:

 

زمان تشکیل کلاس:

 

 

هزینه ثبت نام:

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.