معرفی دوره:

 در طی این دوره از مفاهیم پایه ای فناوری زنجیره بلوکی شروع کرده، پلتفرم های پرکاربرد را معرفی و امنیت و محرمانگی در این فناوری بررسی خواهد شد و همچنین شاخصهای تعیین کننده و کلیدی در طراحی پلتفرم ها عنوان خواهد شد. در ادامه به کاربردهای این فناوری در صنعت بانکی و پرداخت اشاره شده و در پرداختهای خرد، باشگاه مشتریان، تسویه های بین بانکی و KYC نمونه های عملی بررسی خواهد شد. در پایان نیز به برخی از اقدامات صورت گرفته توسط سایر مجموعه ها در سطوح بین المللی در صنعت بانکی و پرداخت با تکیه بر فناوری زنجیره بلوکی اشاره خواهد شد.

 اهداف دوره:

  • شناخت مفاهیم اصلی فناوری زنحیره بلوکی و نقاط ضعف و قوت آن
  • نگاه واقع بینانه به فناوری زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در صنعت بانکی و پرداخت
  • تبیین جایگاه محتمل کسب و کار در آینده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی
  • ترسیم نگاشت فناوری در زنجیره ارزش صنعت بانکی و پرداخت

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره:

آشنایی مقدماتی با فناوری Blockchain

مدت دوره:

16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

27 و 28 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.680.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.