معرفی دوره:

امروزه يكي از چالشهاي فراروي برنامه ريزان و متخصصان علوم مديريت و بهويژه کسانی که به موضوع تعادل بين كار و زندگي علاقمندند اين است كه براي مديريت كردن بر جنبههای پنجگانه زندگی انسانها یعنی كار،خانواده، دوستان و بستگان، بهداشت و سلامت فردي و خانوادگي و معنويات چه باید کرد؟ كداميك بر ديگري اولويت دارد؟ كداميك را مي توان در ديگري ادغام كرد و كداميك را مي توان نادیده گرفت .

سازمانها و كارفرمايان هم به مقوله برقراري تعادل ميان دل مشغولي هاي كار و زندگي کارکنان را با هدف مقابله با كاهش بهرهوري كاركنان مورد توجه  قرار داده اند. در بسياري از ادارههاي مدرن امروز حتی به جذابیتهای بصری محیط کار نیز دقت می شود . فضايي براي قرار دادن گل گیاه و يا آثارهنري تعبيه ميشود و يا سعي مي شود پنجره هاي بزرگي برای اتاق ها تعبيه شود تا به اين وسيله آرامش روحي كارمندان بيشتر شود. همچنين برای كاهش نگراني هاي خانوادگي كاركنان اقدامات متنوعي همچون احداث مراكز نگهداري سالمندان يا فرزندان كاركنان و اجراي برنامههاي متنوع تفريحي و دادن خدمات رفاهي به آنان مورد توجه واقع شده است.

در كشور ما نيز شرايط هر چند مانند آن چه در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته اتفاق افتاده  نيست، اما وضعيت هشداردهنده است و پیشگیری مقدم بر درمان. خوشبختانه توصیه بزرگان ما به رعایت  نظم و انظباط در محيط كار، انجام وظيفه صادقانه و رعايت اخلاق حرفه اي از يك سو و توجه به اهميت و جايگاه والاي خانواده در خاستگاه فرهنگي - اعتقادي ما ايرانيان تا حد قابل توجهی مانع از استیلای تبعات منفی عدم تعادل بین کار و زندگی در کشورمان شده است . دين مبين اسلام نيز به رعايت حقوق متقابل انسانها بر يكديگر تأكيد فراوان داشته و مؤمنان را از تمامي اشكال كمفروشي بر حذر ميدارد، آنجا كه فرموده است : ويل للمطففين ... (سوره مطففین آیه اول) اما نباید از پیامدهای ناگوار زندگی ماشینی در عین فوایدی که دارد غافل شد.

در اين دوره تلاش میشود به جاي بحث دربارة بديهياتي مثل اين كه تعادل بين كار و زندگي مهم است و مديران بايد بدان توجه كنند، پیشینهای از  موضوع با استفاده از مطالعه و بررسی برخی منابع و مستندات معتبر علمي روز آمد دنيا ارايه شود و ضمن آسيب شناسي آن،  با ذکر آمارهايي در خصوص آثار و پيامدهاي تعادل و ياعدم تعادل بين كار و زندگي، راهكارهايي عملي براي ايجاد موازنه بين اين دو مقولة مهم ارايه گردد.

 اهداف دوره:

  • بررسی آثار و تبعات عدم ایجاد تعادل بین کار و زندگی
  • آسیبشناسی موضوع و ارایه راهکارهای عملی در این زمینه

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

27 بهمن  1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,540,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.