معرفی دوره:

 از آنجا که بانکها به عنوان واسطههای مالی، منابع مازاد را از سپردهگذاران دریافت و در اختیار کسانی قرار میدهند که کمبود منابع دارند، لذا ممکن است تصمیمات مدیران در خصوص تخصیص اعتبار به گونهای باشد که زیانهای تحمیل شده به واسطه پذیرش ریسک های بیش از سرمایه بانک باشد و به منافع سپردهگذاران آسیب بزند، لذا نهادهای ناظر برای جلوگیری از رخ داد اقدام به وضع مقررات سرمایهای (نسبت کفایت سرمایه) کردهاند که در این دوره به تأثیر تصمیمات اعتباری بر این موضوع پرداخته میشود.

 اهداف دوره:

  • فراهم کردن زمینه آشنایی بانکداران اعتباری با تأثیرات تصمیمهای آنان بر کفایت سرمایه بانک.

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتبارات بانک ها

 پیشنیاز دوره:

آشنایی با مدیریت اعتباری و اعتبارسنجی

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 26 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,540,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.