معرفی دوره:

اینکوترمز ”مقررات  و اصطلاحات بازرگاني فروش بين المللي كالا مي باشد و كليه كارشناسان خريدهاي خارجي سازمانها ، جهت خريد كالا از خارج از كشور ، مؤظف به فراگيري و تسلط كامل به اين مقررات و  انتخاب يكي ازاين اصطلاحات  و توافق با فروشنده مربوطه بر اساس آن  مي باشند .

اهداف دوره:

  • آشنايي كليه كارشناسان خريدهاي خارجي و ساير كارشناسان مرتبط با خريد خارجي با مجموعه مقررات بين المللي فروش بين المللي كالا و افزايش تسلط آنها جهت انتخاب مناسبترين روش خريد خارجي

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بين الملل، حقوقي و اعتبارات

پیشنیاز دوره:

اطلاعات مقدماتی ارزی

مدت دوره:

16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

15 و 16 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر4.680.000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.