چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 321

معرفی دوره:

 این دوره به منظور آشنایی با کاهش ریسک عملیات مختلف ضمانتنامه تبیین شده است.

 اهداف دوره:

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد های اعتبارات ، ریسک، حسابرسی داخلی، رؤسا و معاونین شعب

 پیشنیاز دوره:

 فاقد پیشنیاز

 مدت دوره:

 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

13 و 15 بهمن 1398

 ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر4.680.000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.