معرفی دوره:

 جامعهای که با حرفه بانکداری سر و کار دارد، متشکل از مردم (اشخاص حقیقی و حقوقی) به تفکیک صاحبان صنایع کوچک و بزرگ، سرمایهگذاران، شرکتهای خدماتی و نهادهای نظارتی است. مشتریان بانک با تکیه بر اعتبار و اطمینان به عملکرد حرفهای مجموعۀ آن، همواره خواهان انجام خدمات مالی با کیفیت مناسب از کارکنانی مؤدب، صادق، امین، مسئول، پاسخگو و با دقت عمل هستند. مسئولیت پذیری کارکنان به معنای انجام وظایف محوله با حداکثر توان، به بهترین نحو و براساس سیاستها و دستورالعملهای داخلی بانک و مقررات نظارتی است. لذا یکی از وظایف کارکنان بانک، خودداری از هر عملی است که اعتبار حرفه ای بانک را مخدوش سازد و وظیفه دیگر انطباق خود با مقررات، دستورالعملها، روشهای اجرایی، بخشنامهها و اطلاعیههای درون سازمانی است که در کسب و کار بانک مورد استفاده واقع میشود؛ بدیهی است عدم انطباق به دلیل عدم آگاهی فرد، توجیه قابل قبولی نخواهد بود و جریمه خاص خود را در پی خواهد داشت. این دوره به مبانی مسؤولیت و خاصه مسئولیت شغلی (اعم از مسئولیت حقوقی، کیفری، انتظامی و ...) متصدیان شبکه بانکی در قبال مشتریان و بانک با نگرشی بر قوانین و مقررات جاری کشور و منشور حقوق شهروندی خواهد پرداخت.

 اهداف دوره:

  • آشنایی کارکنان شعب با مسئولیت های شغلی مرتبط

 مخاطبان دوره:

کارکنان شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

 پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 5 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,540,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.