معرفی دوره:

کاربردهای فراوان شبکههای بیزی در بیولوژی، پزشکی، اقتصاد، مالی و بانکداری این تکنیک را به یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل داده ها و داده کاوی مبدل ساخته است. از جنبه های مختلف و ویژگیهای گوناگون این تکنیک
میتوان به یادگیری و کشف دانش در حوزه هایی که امکان جمع آوری تعداد مناسب داده وجود ندارد، توانایی ارائه نتایج با استفاده از گرافهای شهودی در حضور دادههای گم شده، کمّی سازی روابط بین متغیرها در مسیری درختوار در سریهای زمانی با ابعاد بالا ،و نهایتاً توانایی تبدیل روابط پیچیده بین متغیرها که در حوزههای گوناگون کاربردی پیش می آید به روابط ساده سلسله مراتبی، نام برد. طبیعتاً، اجرای این تکنیک نیازمند استفاده از یک نرمافزار مناسب برای تحلیل دادههاست که نرم افزار R یکی از بهترین نرمافزارها در این حوزه است. با این توضیحات، در این دوره قصد داریم که شبکههای بیزی را با استفاده از نرم افزار R و با ارائه مثالهایی بانکی تشریح کنیم.

اهداف دوره:

  • آشنایی نظری با شبکههای بیزی
  • اجرای نرمافزاری شبکه های بیزی با مثالهای گوناگون

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد ریسک

 پیشنیاز دوره:

آشنایی کامل با نظریه آمار و احتمال، مفاهیم ریسک اعتباری

مدت دوره:

24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

22 دی الی 27 بهمن 1398
روزهای یکشنبه ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,320,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.