معرفی دوره:

گزارشگری از نیاز و خواست اطلاعاتی استفادهکنندگان(بخصوص در محیط بیرون سازمان) نشأت میگیرد. نیازها و خواست استفادهکنندگان بسیار متفاوت است، لذا گزارشگری بدنبال تأمین اطلاعات مورد نیاز آنهاست، بهطوریکه منجر به بهترین تصمیمگیری و ایجاد ارزش برایشان شود. شناسایی ذینفعان گزارش، تعیین نوع اطلاعات به منظور حصول اطمینان از رفع نیاز ذینفعان (متناسب با نوع رابطه آنها شامل حدود وظایف و مسئولیت شرکت در قبال آنها)، مدیریت ریسک(در مفهوم کلی رفع تهدیدات و ایجاد فرصتها)، شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار و تأثیرپذیر و حدود انتظارات از اهمیت خاصی برخوردار است.

چارچوبهای متعدد با مشخصههای مختلف برای تهیه گزارشگری مالی ارائه شده، ولی از نظر انجمن حسابداران رسمی و خبره انگلستان(ACCA )مهمترین مشخصه، پذیرش مسئولیت گزارش از سوی بالاترین سطح مدیریت به منظور حصول اطمینان ذینفعان از اطلاعات ارائه شده، میباشد. علاوه بر اطلاعات مالی(کمی)، ارائه اطلاعات غیرمالی (کیفی) در گزارشها، نیز بسیار متداول و با اهمیت است، بطوریکه بیانگر جنبههای مختلف عملکرد شرکت برای ذینفعان باشد.

در این دوره آموزشی، ضمن معرفی انواع مهم گزارش های مالی و غیرمالی(شامل اطلاعات کمی وکیفی)، مطابق با استانداردهای بین المللی، سعی بر آموزش کاربردی همکاران سیستم بانکی بخصوص برای ارائه اطلاعات عملیاتی و غیرمالی (کیفی) جهت درج در گزارش سالیانه(Annual Report )است. اهمیت این موضوع ضمن رفع نیاز استفادهکنندگان، جلب اعتماد ذینفعان از جمله بانکهای کارگزار و مشتریان خارجی نسبت به عملیات بانکها و شرکتها به ویژه در زمینه تعیین خطمشی، مدیریت ریسک، پذیرش مسئولیت اجتماعی، تحلیل و بررسی وضعیت موجود و چشم انداز آتی و ... میباشد.

 اهداف دوره:

  • آشنا نمودن همکاران سیستم بانکی با نیاز ذینفعان( در سطح بین المللی)
  • ایجاد اطمینان ذینفعان اعم از بانکهای کارگزار خارجی، سرمایهگذاران. سپردهگذاران و ...
  • آگاهی تهیهکنندگان گزارش سالانه از نحوه گزارشدهی(مطابق با استانداردهای جهانی) به منظور حصول اطمینان ذینفعان .

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان واحدهایی که در تهیه گزارش سالیانه(Annual Report )همکاری می کنند.

 پیشنیاز دوره:

اصول حسابداری،  استانداردهای گزارشگری مالی و تحلیل مالی، مدلهای کسب و کار و برنامه ریزی و تحلیل استراتژیک و عملیات و امور مختلف بانکی

مدت دوره:

16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

18 و 19 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,680,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.