معرفی دوره:

در این دوره و کارگاه آموزشی شرکتکنندگان به صورت نظری و عملی با استفاده صحیح از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی آشنا میشوند.

اهداف دوره:

  • ارتقاء و بهبود سطح دانش فنی و تجربی شرکتکنندگان در زمینه استفاده از روشهای مختلف
  • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با تمرکز بر مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در سطوح مختلف، روساء و معاونین شعب، شاغلین مرتبط در حوزه های نظارتی بانک ها از جمله بازرسان داخلی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با ساختار صورت های مالی شرکت ها و نیز مفاهیم پایه ای حسابداری و مدیریت مالی

 مدت دوره:

24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

15 ،22 و 29 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,820,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.