معرفی دوره:

امروزه فناوری اطلاعات در بانکها نقش مهمی در فرایندهای عملیاتی بانک داشته و ارائه خدمات و محصولات بانک مبتنی بر فرایندهای فناوری اطلاعات است. همان گونه که فناوری اطلاعات باعث تسهیل و ارتقای خدمات در بانکها شده است ریسکهای جدیدی بهویژه در زمینه امنیت اطلاعات، هزینه های سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و نظارت بر فناوری اطلاعات مواجه نموده است. این دوره با معرفی مفاهیم، استانداردها، چارچوب و رویه های اجرایی به حسابرسی فناوری اطلاعات به نحوه اجرای ممیزی و حسابرسی فناوری اطلاعات در بانکها میپردازد.

اهداف دوره:

  • آشنایی با مفاهیم و الزامات راهبری، ریسک و کنترلهای فناوری اطلاعات
  • آشنایی با مفاهیم و الزامات حسابرسی فناوری اطلاعات در بانکها
  • آشنایی با چارچوبها، استانداردها و رهنمودهای حسابرسی فناوری اطلاعات
  • آشنایی با فرایند حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک
  • آشنایی با نحوه حسابرسی فرایندهای فناوری اطلاعات در بانک

 مخاطبان دوره:

 کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، ریسک، حسابرسی داخلی بانک ها

پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 11 و 12 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.680.000  ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.