معرفی دوره:

این دورهی کامل از استاندارد پیامهای سوییفتی می باشد. استاندارد پیام های سوییفتی نحوه تکمیل درست این پیام ها را نشان میدهد به شکلی که در نهایت مورد پذیرش سازمان جهانی سوییفت قرار گیرد.

 اهداف دوره:

  • آشنایی با ابزارهای پرداخت و نظامهای مبادلات ارزی بینالمللی

 مخاطبان دوره:

 کارکنان واحد ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کارکنان شعب ارزی و صرافان.

پیشنیاز دوره:

  فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

 40 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 9 دی الی 8 بهمن 1398
روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر 8,600,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.