معرفی دوره:

 این دوره با هدف آشنایی فعالان بازار پول با نهادها و ابزارهای مالی فعال، قوانین و مقررات مربوطه در بازار سرمایه کشور جهت سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تعامل برگزار می‌شود. قوانین و مقررات به همراه سازوکارهای اجرایی و وضعیت فعلی مهمترین نهادها و ابزارهای مالی بازار سرمایه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اهداف دوره:

  • آشنایی کارمندان و مدیران شبکه بانکی با نهادها و ابزارهای مالی بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تعامل با بازار سرمایه

 مخاطبان دوره:

 کلیه کارکنان بانک هاو مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره:

 فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 9 و 10 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر 4,680,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.