معرفی دوره:

 امروزه سهم قابل توجهی از منابع و مصارف بانک‌ها به مشتریان کلان، همچون سازمان ها و شرکتهای بزرگ صنعتی، بازرگانی و خدماتی اختصاص دارد و ازطرفی سهم زیادی از سودآوری بانک ها نیز منوط به مدیریت صحیح فرآیندهای تعامل با این مشتریان بزرگ است. 

بر اساس اصل پارتو، 20 درصد مشتریان، 80 درصد سود بانک را تشکیل میدهند، لـذا بانک‌ها، با درک اهمیت این موضوع، اقدام به تجدید ساختار سازمانی خود نموده و روی به استراتژیهای مشتری محوری چون بانکداری شرکتی آورده اند. امروزه بانکداری شرکتی به شاه کلید تخصیص بهینه منابع و مدیریت بهینه نقدینگی و سودآوری بانکهای تجاری و تخصصی تبدیل شده است. بانکداری شرکتی به عنوان یک استراتژی، به دنبال ایجاد، توسعه، تعمیق و استمرار روابط ارزش آفرین با مشتریان شرکتی است. برهمین مبنا، با ایجاد بسترهای ساختاری، تکنولوژیکی و جذب نیروی انسانی متخصص در تلاش است به عنوان یک شریک تجاری در مناسبات کسب و کار مشتریان نقش آفرینی کرده و به رشد و توسعه آنها کمک کند. آشنایی با فعالیتهای بانکهای موفق در این زمینه و استفاده از تجارب ارزنده آنها راه ما را در رسیدن به اهداف هموارتر خواهد ساخت. بر همین اساس در این دوره سعی میشود علاوه بر ارائه مفاهیم بانکداری شرکتی براساس الگوی بانکداری جامع، معیارها و شاخصهای طبقه بندی مشتریان مورد بررسی قرار گرفته و ضمن اشاره به چگونگی تعیین ارزش مشتریان، تجارب بانکهای فعال و موفق در حوزههای مختلف پیادهسازی و نحوه فعالیت بانکداری شرکتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

  اهداف دوره:

  • آشنایی فراگیران با ضرورت های تغییر در مدل کسب و کار بانکها
  • آشنایی فراگیران با مفاهیم بانکداری شرکتی و الگوی بانکداری جامع
  • معیارها و شاخصهای بخشبندی مشتریان، نحوه شناشایی و تعیین مشتریان شرکتی
  • توجه ویژه به ارزش مشتریان و ارائه خدمات ویژه و متمایز به مشتریان شرکتی در بانکهای مختلف دنیا
  • آشنایی فراگیران با ساختار سازمانی، فرایندهای اجرائی و رویکرد بانکداری شرکتی در بانکهای موفق
  • آشنایی فراگیران با شیوه فعالیت بانکهای موفق در زمینه بانکداری شرکتی

 مخاطبان دوره:

کارکنان ستاد، کارکنان دوایر مدیریت شعب مناطق ،روسا و معاونین شعب و متصدیان امور بانکی

پیشنیاز دوره:

 فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 8 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر2.540.000ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.