معرفی دوره:

يكي از مشكلات اصلي بخش واقعي اقتصاد، عدم تكافوي سرمايه‌هاي پراكنده وكوچك در دست مردم براي انجام سرمايهگذاريهاي لازم است. نظام مالي مطلوب‌، نظامي است كه بتواند به اندازة كافي به طراحي ابزارهاي مالی مناسب بپردازد تا افرادكه توانايي سرمايه‌گذاري دارند اما فاقد سرماية لازم هستند با استفاده از اين ابزارها به تجميع سرمايه‌هاي در دست مردم بپردازند. بانکها بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار پول، نقشی انکارناپذیر در تأمین مالی طرحهای تولیدی، خدماتی و تجاری دارند. در حال حاضر بانكداري بدون ربا در ايران با چالشها و مشكلاتي روبهروست كه آسيب‌شناسي دقيق اين چالش‌ها در كشور و ارائه راهكار‌هايي بهمنظور رفع اين نواقص و مشكلات يك نياز و ضرورت اجتناب‌ناپذير است. از سوي ديگر به منظور دستيابي بانكداري اسلامي به جايگاه واقعي خود، نوآوري و ارائه پاسخ بهموقع و مناسب به نيازهاي مشتريان از اهميت زيادي برخوردار است. در اين راستا يكي از فرصت‌هاي پيش روي نظام بانكي، تنوع بخشي و توسعه شيوه‌ها و ابزارهاي نوين تأمين مالي و نقدينگي است كه افزون بر پويايي نظام بانكداري اسلامي، موجب تحقق اهداف توسعه اقتصادي نيز خواهد شد. بر همین اساس در اين دوره بهمنظور تأمين مالي مشتریان، افزايش نقدينگي و اصلاح ساختار ترازنامه بانك‌ها، روشها و ابزارهاي جديد و نوين تأمين مالي مثل انواع صکوک و ابزارهای مشتقه که در بازارهای مالی از جمله بازارهای پول و سرمایه و سایر نهادهای مالی برای تأمین مالی دولت، شرکتهای دولتی، بنگاههای مالی و شرکتهای خصوصی و حتی خود بانکها مورد استفاده قرار میگیرند، بررسی و فرآيند طراحی و اجرايي هر يك از ابزارها، به تفكيك  بهمنظور پياده‌سازي در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباری تشريح خواهد شد.

 اهداف دوره:

  • آشنایی فراگیران با مفاهیم بازار پول و بازار سرمایه
  • آشنایی با مفاهیم و تعاریف انواع روشها و ابزارهای تأمین مالی در بازار پول و بازار سرمایه
  • آشنایی با ابزارهای مشتقه و انواع صکوک
  • آشنایی با ارکان و شیوههای طراحی، انتشار و کاربرد ابزارهای نوین مالی
  • نحوه و فرایند تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین مطرح شده
  • آشنایی با نحوه تبدیل به اوراق بهادار کردن دارائيهای بانک (صکوک بانکی)
  • آشنایی با نسبتهای مالی مهم بهعنوان شاخصی برای تصمیمگیری در سرمایهگذاری یا اعطای تسهیلات
  • نحوه استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت نقدینگی بانکها
  • نحوه استفاده از ظرفیت شرکتهای تابعه یا ثالث در فرایند طراحی و ارائه ابزارهای نوین مالی

 مخاطبان دوره:

 کارکنان امور مالی، اقتصادی و اعتباری بانکها، رؤسا و معاونین شعب و متصدیان اموربانکی، رؤسا و معاونین دوایر و کارکنان واحدهای ستادی و صف بانکها

 پیشنیاز دوره:

ندارد

 مدت دوره:

20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 7 دی الی 5 بهمن 1398

روزهای شنبه ساعت 14:30 الی 18:30

 هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر 4,500,000 ریال به صورت خالص

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.