معرفی دوره:

این دوره به صورت کاملاً تعاملی و براساس روشهای رایج در خصوص مسئله یابی طراحی شده است تا مشکلات پیش روی شعب بانک شناسایی و براساس اهداف، امکانات و توانمندیهای بانک برای هر یک از آنها به تفکیک راهکار ارائه شود. با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات شناسایی شده توسط واحدهای ستادی در حوزههای مختلف به دلیل عدم ارتباط مستقیم با برخی از فرایندهای عملیاتی، بالاخص در ارتباط با مشتریان از جامعیت کامل برخوردار نیست، آموزش فنون مسئلهیابی و ارائه راهکار به متولیان این امر در سطح شعب میتواند برای بانک به عنوان یک مزیت رقابتی عمل نماید.

اهداف دوره:

  • آشنایی با مهارتهای مسئلهیابی و حل مسئله
  • آشنایی با پیدا کردن راه حل های مناسب برای حل مشکلات سخت، حل تعارض ها، شناخت عوامل مهم و مؤثر در تصمیمگیری در مورد مسائل گوناگون
  • تعیین مشکلات موجود در شعب بانک در مسیر جذب و نگهداشت مشتری
  • ارائه راهکار برای مشکلات شناسایی شده با همکاری واحدهای دخیل ستادی

 مخاطبان دوره:

 کارکنان واحد بازاريابي، رابطین یا سفیران بازاریابی در شعب بانک، مدیران و کارشناسان امور شعب، مرکز تماس یا ارتباطات مردمی و سایر حوزه های مرتبط در بانک

 پیشنیاز دوره:

 فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 4 و 5 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر 4,680,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.