معرفی دوره:

انتخاب هر يك از روش هاي پرداخت در بازرگاني بين الملل متناسب با ريسك، هزينه و مسئوليت هاي طرف هاي تجاري بسيار حائز اهميت مي باشد. در راستاي حفظ منافع هر يك از طرف هاي درگير در روش هاي پرداخت در بازرگاني بين الملل، شناخت و تسلط بر قوانين مربوطه از ضروريات مي باشد. لذا در اين دوره سعي خواهد شد با بهره گيري از مقررات بين المللي حاكم بر وصولي ها (URC 522) و نيز با عنايت به قوانين و دستور العمل هاي داخلي مربوط به وصولي ها، روش هاي اجرايي و عملياتي اين نوع روش پرداخت در بازرگاني بين الملل تبيين گردد.

  اهداف دوره:

  •  معرفي مقدماتي عمليات وصولي به عنوان يكي از روش هاي بازرگاني بين الملل
  • تشريح نقش بانك ها در عمليات وصولي
  • تشريح امور مربوط به وصولي ها
  • تبيين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي در راستاي بهره گيري عملياتي از اين دوره

 مخاطبان دوره:

کارکنان شعب، کارکنان واحدهای بين الملل، بازرسي و طرح و برنامه ي بانك ها، سازمان هاي ناظر بر عملكرد بانك ها (بازرسي كل كشور و ...)، تجار و بازرگانان فعال در بخش واردات و صادرات، دانشجويان رشته هاي مرتبط

 پیشنیاز دوره: 

 روش هاي پرداخت در بازرگاني بين الملل

مدت دوره: 

16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

1 و 2 دی 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

 

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,680,000 ریال به صورت خالص

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.