چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 149

معرفی دوره:

براساس اصل 8 و 9 از اصول بيست و نه گانه کميته بال، يک سيستم نظارت بانکي مؤثر متشکل از هر دو شيوه نظارت حضوري (on-site) و غيرحضوري (off-site) می ‌باشد. شيوه نظارت غيرحضوري در كشورهاي مختلف در دو رويكرد ساده و پيشرفته صورت مي‌پذيرد. در رويكرد ساده نسبت‌هاي مالي بانك‌ها محاسبه شده و در مورد نقدينگي، كفايت سرمايه، الزامات ذخيره گيري و نهايتاً رعايت مقررات بررسي صورت مي‌گيرد. اما در رويكرد پيشرفته نظارت غيرحضوري با طراحي و پياده سازي سيستم‌هاي هشدار دهنده سريع (Early warning system) ضمن شناسايي وضعيت جاري بانك‌ها امكان شناخت مشكلات بالقوه هر کدام از بانك‌ها و موسسات اعتباری، گروه‌هاي بانكي و شبكه بانكي فراهم مي‌شود. در این دوره ضمن معرفی اجمالی سيستم هاي هشدار سريع، الگوهاي رتبه بندي نظارتی موسسات اعتباری به عنوان يکي از عناصر اصلي سيستم هاي هشدار سريع مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

معمولاً يکي از روش‌هاي ارزيابي سلامت موسسات اعتباری سيستم‌هاي رتبه بندي نظارتی می‌باشد که نتايج و یافته های آن  مورد استفاده کلیه ذینفعان و سیاستگذاران نظام بانکی نظیر مقام ناظر بانکی، اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل موسسات اعتباری و... قرار می گيرد‌. نـظام‌ رتبه‌‌بندي غالباً ارزيابي از وضعيت و فعاليت‌هاي مالي و مديريتي مؤسسه اعتباري را در ارتباط با انواع ريسک‌هاي مرتبط با فعاليت آن نشان می دهد و با استفاده از مجموعه منابع اطلاعاتي درک صحيحي از وضعيت گذشته، حال و آينده آن را براي مقامات نظارتي و اجرایی فراهم می آورد.

  اهداف دوره:

 محتوای دوره:

  مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

   کلیه کارشناسان تا سطوح مدیران میانی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با مفاهیم و محتوای صورت های مالی و سرفصل های دفاتر کل

آشنایی با مقررات احتیاطی و مفاهیم مقدماتی ریسک های بانکی 

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

1 و 8 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.500.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.