چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 121

معرفی دوره:

چرخه اعتباری مجموع فرآیند های پذیرش، بررسی، تخصیص منابع، توثیق وثایق، انعقاد قرارداد نظارت برمصرف، برگشت منابع ونحوه اقدام قانونی بر وثایق مشتری را شامل می‌گردد. فرآیند هر بخش چالش های روبروی آن و استاندارد نمودن هر قسمت از آن را تبیین و تشریح می‌نماید. بدیهی است اصلاح فرآیندها با توجه به اشتباهات پرتکرار سنوات قبل نقش بی بدیلی در گریز از وثیقه محوری و مدیریت مطالبات غیر جاری خواهد داشت.

اهداف دوره:

محتوای دوره:

مشخصات مدرس دوره:

مخاطبان دوره:

رؤسای شعب، کارشناسان، بازرسان، ارکان مختلف اعتباری و نظارتی کنترلی

 پیشنیاز دوره:

 آشنایی با شیوهای مختلف تخصیص منابع، بررسی تقاضای مشتری، نحوه تصمیم گیری مناسب اعتباری

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

21 ،23 ، 28 و 30 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  9.000.000  ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.