معرفی دوره:

چرخه اعتباری مجموع فرآیند های پذیرش، بررسی، تخصیص منابع، توثیق وثایق، انعقاد قرارداد نظارت برمصرف، برگشت منابع ونحوه اقدام قانونی بر وثایق مشتری را شامل می‌گردد. فرآیند هر بخش چالش های روبروی آن و استاندارد نمودن هر قسمت از آن را تبیین و تشریح می‌نماید. بدیهی است اصلاح فرآیندها با توجه به اشتباهات پرتکرار سنوات قبل نقش بی بدیلی در گریز از وثیقه محوری و مدیریت مطالبات غیر جاری خواهد داشت.

اهداف دوره:

 • کاهش مطالبات غیر جاری
 • افزایش سودآوری
 • تخصیص بهینه منابع
 • کاهش قیمت تمام شده پول
 • گریز از وثیقه محور
 • عدم تکرار اشتباهات بی‌شمار گذشته
 • امکان شناخت لازم برای مکانیزه نمودن کل چرخه ی اعتباری

محتوای دوره:

 • تبیین وتشریح فرایند پذیرش درخواست
 • تبیین وتشریح فرآیند صحیح بررسی
 • تبیین وتشریح فرایند صحیح پرداخت ونظارت بر مصرف تسهیلات
 • تبیین و تشریح بازگشت منابع
 • تبیین وتشریح چگونگی اقدام قانونی بر وثایق

مشخصات مدرس دوره:

 • 35 سال سابقه کار در اموراعتباری، نظارت وکارشناسی بر طرح ها
 • کارشناس ارشد علوم اقتصادی
 • 40 سال سابقه تدریس و 10 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری
 • عضو هیأت مدیره بانک

مخاطبان دوره:

رؤسای شعب، کارشناسان، بازرسان، ارکان مختلف اعتباری و نظارتی کنترلی

 پیشنیاز دوره:

 آشنایی با شیوهای مختلف تخصیص منابع، بررسی تقاضای مشتری، نحوه تصمیم گیری مناسب اعتباری

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

21 ،23 ، 28 و 30 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  9.000.000  ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.