معرفی دوره:

روش های بیزی کاربرد فراوانی در حوزه های اقتصادی، مالی و بانکی دارد. در واقع، روش های اقتصاد سنجی با رویکرد بیزی توانایی خوبی در حل مسائل با داده های تجربی کم، ارائه تحلیل های پویا و پردازش مسائلی دارد که نیاز به استفاده از نظرات خبرگان است. با این توضیحات، در این دوره قصد داریم که روش های اقتصادسنجی بیزی را با کاربردهای خاص بانکی ارائه دهیم.

اهداف دوره:

  • ارائه روش های اقتصادسنجی بیزی بصورت نظری
  • کاربرد روش های فوق الذکر در تحلیل داده های بانکی

 

مخاطبان دوره: 

کارکنان واحد مدیریت ریسک و اعتبارات بانک، دانشجویان علاقمند به حوزه مدیریت ریسک

پیش نیاز دوره : 

آشنایی با آمار و احتمال مقدماتی و اقتصادسنجی

مدت دوره : 24 ساعت

زمان تشکیل دوره :

19 دی الی 24 بهمن ماه  1397

روزهای چهارشنبه از ساعت 14:30 الی18:30

 هزینه ثبت نام : 440.000 تومان

هزینه ثبت نام دانشجویی : 300.000 تومان

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.